วันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2558
ขอกราบขอบพระคุณ ในกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

ตามที่สมาคมผู้ปกครองและครูฯ สมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมกับโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ในวัน...