วันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2558ตามที่สมาคมผู้ปกครองและครูฯ สมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมกับโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ในวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2558 มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,076,789 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน) ณ วันที่ 14 กันยายน 2558 สมาคมฯ จะได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ต่อไป ขออำนาจแห่งคุณพระรัตนตรัยและบุญกุศลที่บำเพ็ญครั้งนี้ โปรดอำนวยพรและดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแด่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองตลอดกาลนานเทอญ


พันตำรวจเอก สมศักดิ์ หน่องพงษ์)
  นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ
โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

การตกแต่งองค์ผ้าป่าเพื่อการศึกษา


นิมนต์พระจำนวน 9 รูป ในการรับถวายผ้าป่าเพื่อการศึกษานายกสมาคมผู้ปกครองถวายภัตตาหารแด่พระภิกษะสงฆ์


นายกสมาคมตลกแห่งประเทศไทย ตัวแทนสมาคมศิษ์เก่า คุณถั่วแระ เชิญยิ้ม ถวายภัตตาหาร


ถ่ายภาพหมู่เนื่องในงานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา 2558